Osiągnięcia
::Bieżące
::Archiwum

Co słychać u naszych absolwentów?
::Nasi absolwenciZałącznik do zarządzenia dyrektora nr 28/2020 z dnia 9 września 2020 r.

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W ZAMOŚCIU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

AKTY PRAWNE

art. 68.1.1)3)6) Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. 2020 r., poz. 910), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002(Dz.U. z 2020 r. poz. 1166) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, aktualnych wytycznych MEN, GIS i MZ.

WEJŚCIE NA TEREN BUDYNKU

1.      Wstęp na teren budynku mają: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji

i obsługi, osoby niezbędne do funkcjonowania szkoły, osoby z nadzoru pedagogicznego, nauczyciele konsultanci, bez widocznych objawów wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych.

2.      W szkole obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych w tym rodziców,

z wyjątkiem:

- opiekunów przyprowadzających i odbierających dzieci klasy pierwszej cyklu sześcioletniego szkoły I stopnia,

- rodziców załatwiających niezbędne sprawy w sekretariacie lub gabinecie dyrektora.

Wszystkie osoby trzecie w tym rodzice, wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa, nie przemieszczania się poza strefą gabinetu sekretariatu, księgowości i gabinetów dyrektorów.

3.      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych j. w. sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Rodzice odprowadzający i odbierający dziecko ze szkoły powinni postępować z zachowaniem zasad:

- 1 opiekun – obowiązkowa osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m  i dystansu od                                        pracowników szkoły min. 1,5 m, 

- wejście do szkoły w celu odprowadzenia dziecka na zajęcia maks.10 min.  przed zajęciami  oraz wejście po odbiór dziecka w momencie zakończenia zajęć,

4.      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych:  ból gardła, katar, kaszel, kichanie, ból głowy, ogólne osłabienie, gorączka, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

5.      Na terenie budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.

6.      Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

7.      W przestrzeni wspólnej (korytarze, pokój nauczycielski, sekretariat itp.) wszystkim zaleca się noszenie maseczek, zakrywanie ust i nosa, zachowanie dystansu minimum 1,5 metra od innych osób. Uczniom maseczki zapewniają rodzice.

8.      Uczniowie powinni unikać gromadzenia się na korytarzach, w szatni oraz klasach podczas ćwiczeń indywidualnych.

9.      Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.

10.  Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą ani dzielić jedzeniem i piciem z kolegami.

11.  Uczeń nie powinien przynosić zbędnych przedmiotów do szkoły (maskotki, zabawki itp.).

12.  Uczniowie powinni przebywać w klasie w celu odbycia zajęć teoretycznych, instrumentu głównego, zajęć z akompaniatorem, orkiestr, chóru, zespołów.

13.  Uczniowie po zajęciach lekcyjnych nie powinni gromadzić się na korytarzach, przy szafkach obok auli koncertowej, wieszakach.

14.  Uczniowie nie powinni gromadzić się w salach lekcyjnych podczas indywidualnych ćwiczeń na instrumencie.

 

SPOSOBY KOMUNIKACJI Z RODZICAMI OPIEKUNAMI UCZNIA

Komunikacja z rodzicami (opiekunami prawnymi uczniów) będą odbywać się w następujący sposób:

1)      1 września odbędzie się spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów klas pierwszych. Spotkanie odbędzie się w auli szkoły. Spotkanie będzie prowadzone dla każdej klasy oddzielni z zachowaniem reguł sanitarnych tj. zachowaniem dystansu między uczestnikami spotkania, obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa oraz obowiązkowej dezynfekcji rąk. Bezpośrednio po zakończeniu spotkania z dyrektorem, w auli szkoły zorganizowane zostanie spotkanie z nauczycielami przedmiotów teoretycznych, następnie spotkania z nauczycielami przedmiotu głównego w salach lekcyjnych.

2)      Kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) pozostałych uczniów szkoły odbywać się będzie drogą telefoniczną, poprzez dziennik elektroniczny Fryderyk, drogą mailową, w uzasadnionych przypadkach osobiście po wcześniejszym umówieniu się.

3)      Spotkania informacyjne i wywiadówki będą przeprowadzane telefonicznie, dziennik elektroniczny Fryderyk, w uzasadnionych przypadkach osobiście po wcześniejszym umówieniu się.

4)      Niezbędne sprawy będą przez rodziców załatwiane osobiście w sekretariacie szkoły i gabinecie dyrektora. Spotkania z dyrektorem powinny być ustalone telefonicznie w sekretariacie szkoły. Interesantów przebywających na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk.

5)      W przypadku przejścia na tryb nauki hybrydowej lub zdalnej, kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) będzie się odbywał drogą telefoniczną, mailową, poprzez dziennik elektroniczny Fryderyk i platformę edukacyjną Microdoft Teams.

6)      Osoby trzecie, w tym rodzice (prawni opiekunowie), powinni  każdorazowo zgłosić na portierni cel wejścia do szkoły. Każde wejście będzie ewidencjonowane.

SPOSOBY REAGOWANIA NA ZŁE SAMOPOCZUCIE UCZNIA

1.      Uczeń o złym samopoczuciu powinien niezwłocznie poinformować nauczyciela bądź innego pracownika szkoły.

2.      Po uzyskaniu informacji o złym samopoczuciu ucznia lub zaobserwowaniu objawów infekcji dróg oddechowych, w szczególności gorączki, nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zaobserwował objawy, powinien niezwłocznie odprowadzić ucznia do pomieszczenia znajdującego się przy auli koncertowej szkoły zapewniając izolację od pozostałych użytkowników budynku szkoły.

3.      Należy zmierzyć uczniowi temperaturę. Termometr znajduje się na portierni oraz gabinecie dyrektora.  Należy niezwłocznie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice po uzyskaniu informacji powinni jak najszybciej odebrać ucznia ze szkoły. Rekomenduje się poruszanie się prywatnymi środkami transportu.

4.      O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić dyrektora lub w przypadku jego nieobecności wicedyrektorów szkoły.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

1.      Lekcje odbywać się będą według planów lekcji umieszczonych w dzienniku elektronicznym Fryderyk.

2.      Między lekcjami obowiązują 5 minutowe przerwy.

3.      Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej niż po każdej lekcji.

4.      Przed rozpoczęciem każdej lekcji nauczyciel powinien dopilnować żeby uczeń dokładnie umył i zdezynfekował ręce. W przypadku uczniów z alergiami na płyny dezynfekcyjne wymagane jest częstsze mycie rąk. O ewentualnych alergiach, uczeń powinien poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia.

5.      Podczas zajęć rytmiki należy ograniczyć ćwiczenia, gry i zabawy kontaktowe. Nie używać rekwizytów w tym szarf, chust i innych pomocy naukowych których nie można skutecznie czyścić i dezynfekować. Piłki, skakanki, obręcze należy dezynfekować.

6.      Zajęcia orkiestry symfonicznej, orkiestry dętej, chórów szkolnych i dużych zespołów kameralnych należy prowadzić w auli szkoły z zachowaniem dystansu. Przewiduje się prowadzenie zajęć w sekcjach, głosach i zmniejszonych grupach.

7.      Z sal lekcyjnych należy usunąć drobne przedmioty których nie można skutecznie myć i dezynfekować.

8.      Nauczyciele powinni do minimum ograniczyć przemieszczanie się po szkole poza niezbędną koniecznością odbycia zajęć lekcyjnych, przygotowania pomocy naukowych oraz załatwienia niezbędnych spraw w sekretariacie i gabinecie dyrektorów.

9.      Nauczyciele powinni do minimum ograniczyć kontakty z innymi nauczycielami, pracownikami szkoły i uczniami.

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.       Wypożyczenia zasobów bibliotecznych odbywać się będą w godzinach zwykłej pracy biblioteki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa : bezpieczny dystans, , zakrywanie ust i nosa, jedna osoba wypożyczająca w bibliotece.

2.       Zwroty książek i nut odbywać się będą w przeddzień dłuższych przerw świątecznych: zimowej i wiosennej, przeddzień ferii zimowych oraz na 3 tygodnie przed  zakończeniem roku szkolnego.

3.       Osoby dokonujące zwrotu nut i książek przynoszą je zapakowane w woreczek foliowy z opisaną karteczką: imię i nazwisko ucznia, spis oddawanych pozycji – zwrot potwierdzają podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez bibliotekarza. Książki należy odłożyć do wyznaczonych pudeł w przedsionku przy portierni. W przedsionku  przy portierni może przebywać jedna osoba zwracająca zasoby.

4.       Przyjmowane zwroty nut i książek zostaną odłożone do kwarantanny na okres 2 dni.

Po tym okresie bibliotekarz skontroluje oddane nuty i książki oraz ewentualne pozostałe zaległości na poszczególnych kontach czytelników.

5.       Do obowiązkowego zwrotu nut i książek zobowiązani są:

a)      uczniowie rezygnujący z nauki w szkole, najpóźniej w dniu złożenia podania o rezygnację

b)      uczniowie klas kończących szkołę

c)      pozostali uczniowie, po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu głównego mogą  pozostawić wypożyczone nuty na następny rok szkolny.

ZASADY KORZYSTANIA Z SZAFEK I WIESZAKÓW

1.      Uczniowie mogą korzystać z udostępnionych, zamykanych szafek i wieszaków, zachowując podczas korzystania odstęp minimum 1.5 m.

HIGIENA CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1.      Dozowniki z płynem dezynfekcyjnym znajdują się przy wejściu głównym do budynku szkoły, przed wejściem do auli koncertowej, przy klatkach schodowych.

2.      W każdej klasie znajdują się  butelki ze spryskiwaczem zawierające płyn dezynfekcyjnym. Z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w klasach uczeń może korzystać tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczyciela. Podczas nieobecności nauczyciela płyn dezynfekcyjny powinien być  zamknięty w szafkach znajdujących się w każdej klasie.

3.      Po zajęciach grupowych przy każdej zmianie grupy uczniów będą dezynfekowane ławki, stoliki, krzesła i klamki.

  1. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do pilnowania regularnego mycia rąk przez uczniów, szczególnie po przyjściu do szkoły, po powrocie ze świeżego powietrza i skorzystaniu z toalety.
  2. W szkole prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal lekcyjnych, toalet, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów stolików sal teoretycznych, klawiatur, włączników.
  3. Na tablicach ogłoszeń w przedsionku i przy portierni umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i oddziału szpitala zakaźnego.
  4. W toaletach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

POSTĘPOWANIE W PRZRYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA

  1. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, pracownik powinien przejść do pomieszczenia obok auli koncertowej w celu odizolowania, telefonicznie zgłosić dyrektorowi złe samopoczucie, telefonicznie skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną). Postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.
  3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

 


 Zapowiedzi

Stowarzyszenie
"Muzyka Art."
:: Statut
:: Dane
:: Dokumenty do pobrania


::Księga Gości
::Kontakt

Liczba wizyt:
: 2154866 :

Nasz Patron
Karol Szymanowski


::Mapa dojazdowa


Styczeń 2021
PnWtŚrCzPiSoNd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31