Osi±gnięcia
::Bież±ce
::Archiwum

Co słychać u naszych absolwentów?
::Nasi absolwenci 

 

 

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zamościu prowadzi rekrutację:

a) do klasy I sześcioletniego cyklu nauczania PSM I st. dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Nauka odbywa się w klasach: fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, akordeonu, fletu, klarnetu, oboju, fagotu, trąbki, perkusji, saksofon;

b) do klasy I czteroletniego cyklu nauczania PSM I st. dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. Nauka odbywa się w klasach : fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, trąbki, puzonu, perkusji, kontrabasu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, gitary, akordeonu, fortepianu, tuby;

c) do klasy I PSM II st. dla kandydatów, którzy ukończyli 10 lat i nie przekroczyli 23 roku życia. Nauka odbywa się w klasach: fortepianu, organów, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, akordeonu, fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, trąbki, puzonu, perkusji, śpiewu, tuby.

2. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają wniosek rekrutacyjny z załącznikiem, oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w wybranej specjalności w terminie do końca maja 2020 r.

a) w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat należy dołączyć opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej albo zaświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z wychowania przedszkolnego.

b) w przypadku specjalności wokalistyka wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty audiologa i foniatry,

c) w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły II stopnia w specjalności instrumentalistyka w specjalizacjach instrumentów dętych wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty pulmonologa.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się również osoby niepełnosprawne.

3. Kwalifikacje kandydatów odbędą się:
a) do PSM I st. na podstawie badania przydatności kandydatów w dniu 23 czerwca 2020 r. od godz. 9.00 do 18.00
b) do PSM II st. na podstawie egzaminu wstępnego w dniu 24 czerwca 2020 r. od godz. 9.00

4. Wymagania dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia obejmują badanie przydatności.
Badanie przydatności polega na:
1) zaśpiewaniu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;
2) wystukaniu wysłuchanego rytmu;
3) powtarzaniu głosem usłyszanych dźwięków;
4) zaśpiewaniu usłyszanej melodii;
5) odgadywaniu ilości dźwięków w akordach;
6) sprawdzeniu predyspozycji manualnych, fizycznych i zdrowotnych.

5. Wymagania dla kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia obejmują egzamin wstępny składający się z części praktycznej:
Część praktyczna egzaminu wstępnego polega na wykonaniu wymaganego programu odpowiedniego dla danej specjalności:

specjalność wokalistyka:

a) śpiew:

- dwie pieśni (piosenki),

- wiersz (z pamięci).

 

specjalność instrumentalistyka:

a) fortepian:

- utwór polifoniczny

- forma klasyczna (allegro sonatowe lub rondo lub wariacje)

- utwór dowolny do wyboru

Przynajmniej jeden utwór powinien być wykonany z pamięci.

b) skrzypce:

- etiuda

- koncert cz. I lub cz. III (bez akompaniamentu)

c) altówka:

- etiuda

- koncert cz. I lub cz. III (bez akompaniamentu)

d) wiolonczela:

- etiuda

- utwór dowolny( koncert cz. I lub cz. III lub sonata – część do wyboru lub miniatura) (bez akompaniamentu)

e) kontrabas:

- etiuda

- utwór dowolny do wyboru (bez akompaniamentu)

f) gitara:

- program dowolny – minimum 2 utwory

g) akordeon:

- etiuda

- utwór dowolny

h) perkusja:

- etiuda na werbel

- etiuda lub utwór solo na instrument melodyczny (ksylofon, marimba)

i) organy:

- utwór polifoniczny

- etiuda lub utwór dowolny

Przygotowany program powinien być wykonany na fortepianie.

j) instrumenty dęte drewniane i blaszane: flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, róg, puzon, tuba:

- etiuda

- utwór dowolny lub część utworu cyklicznego (bez akompaniamentu)

6. Szkoła uwzględniając specyfikę i zakres przeprowadzanego badania przydatności lub egzaminu wstępnego, zapewnia równe i właściwe warunki ich przeprowadzania, polegające w szczególności na:

 

1) zapewnieniu indywidualnego przeprowadzenia dla każdego kandydata badania przydatności lub egzaminu wstępnego praktycznego lub ustnego;

2) zapewnieniu warunków lokalowych adekwatnych do potrzeb kandydata;

3) zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

4) wprowadzeniu i egzekwowaniu procedur związanych z ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniem i zwalczaniem covid – 19.

7. Szkoła podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

8. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego i badania przydatności kandydatów dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.

9. Po egzaminie wstępnym i badaniu przydatności komisja wpisuje do protokołu uzyskaną przez kandydata punktację.

10. Komisja kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 25.

11. Z przebiegu egzaminu wstępnego i badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz uzyskaną przez nich punktację.

12. Kandydat jest zakwalifikowany jeżeli:

a) do klasy I PSM I st. w wyniku przeprowadzonego badania przydatności uzyskał punktację minimum 13 pkt.
b) do klasy I PSM II st. oraz klas wyższych niż pierwsza PSM I i II st. w wyniku przeprowadzonego egzaminu uzyskał punktację minimum 13 pkt.

13. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie punktacji z egzaminu wstępnego lub badania przydatności - od punktacji najwyższej zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej specjalności.

14. Dyrektor ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w ciągu siedmiu dni po zakończeniu egzaminów wstępnych lub badań przydatności, a listę przyjętych i listę nieprzyjętych po zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacji na kolejny rok szkolny do dnia 14 sierpnia.

15. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

16. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego mającego na celu ustalenie przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

17. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zapewnić dzieciom przyjętym do szkoły muzycznej instrumenty do codziennego ćwiczenia (zakupić bądź wypożyczyć ze szkoły).

 

 

 

Wnioski rekrutacyjne do szkoły
i listy kandydatów

http://www.psmzam.pl/download.gif

wniosek rekrutacyjny do PSM I st.
(dokument .docx Microsoft Word)

http://www.psmzam.pl/download.gif

wniosek rekrutacyjny do PSM II st.
(dokument .docx Microsoft Word)

http://www.psmzam.pl/download.gif

Lista zakwalifikowanych uczniów-klasa I st.I
(dokument .docx Microsoft Word)

http://www.psmzam.pl/download.gif

Lista zakwalifikowanych uczniów-klasa I st.II
(dokument .docx Microsoft Word)

http://www.psmzam.pl/download.gif

Lista osób przyjetych do PSM I stopnia c.6
(dokument .docx Microsoft Word)

http://www.psmzam.pl/download.gif

Lista osób przyjetych do PSM I stopnia c.4
(dokument .docx Microsoft Word)

http://www.psmzam.pl/download.gif

Lista osób przyjetych do PSM II stopnia - instr.
(dokument .docx Microsoft Word)

http://www.psmzam.pl/download.gif

Lista osób przyjetych do PSM II stopnia - wokal
(dokument .docx Microsoft Word)

http://www.psmzam.pl/download.gif

Lista osób nieprzyjętych do PSM II stopnia
(dokument .docx Microsoft Word)

 

(Aby pobrać wnioski, naciśnij prawym przyciskiem myszy na obrazek dyskietki i wybierz opcję "zapisz element docelowy jako...")

 

 


 Zapowiedzi

Stowarzyszenie
"Muzyka Art."
:: Statut
:: Dane
:: Dokumenty do pobrania


::Księga Go¶ci
::Kontakt

Liczba wizyt:
: 2159535 :

Nasz Patron
Karol Szymanowski


::Mapa dojazdowa


Styczeń 2021
PnWt¦rCzPiSoNd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31