Osiągnięcia
::Bieżące
::Archiwum

Co słychać u naszych absolwentów?
::Nasi absolwenci[dokumenty i publikacje szkolne]

 Statut  Stowarzyszenia "Muzyka Art".


 

Tekst jednolity Statutu Zamojskiego Stowarzyszenia „MUZYKA ART.”
po zmianach w dniu 18.06.2014r.STATUT

Zamojskiego Stowarzyszenia ,,MUZYKA ART.”Rozdział I


Postanowienia ogólne§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Zamojskie Stowarzyszenie ,,MUZYKA ART.” W dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

 

§ 2.

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zamość. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski.

 

§ 3.

 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (D.U. nr 96 poz. 873 z 2003 r. ze zmianami ) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 4.

 

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 5.

 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. Wynagrodzenie dla takich pracowników pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

 

 

§ 6.

 

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych o podobnym profilu działania, współdziałać oraz współpracować z takimi organizacjami w zakresie realizacji zadań statutowych.

 

 

Rozdział II

 

Cele i zasady działania 

 

§ 7.

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1.Wszechstronne wspieranie inicjatyw Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu podejmowanych w kierunku:

1) skutecznej realizacji zadań edukacyjno- artystycznych placówki,

2) zwiększania szans rozwojowych dzieci i młodzieży przejawiającej szczególne uzdolnienia muzyczne,                                    

3) promocji szkoły w środowisku lokalnym,

4) działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej miasta,

5) upowszechniania edukacji muzycznej,

6) podnoszenie kultury muzycznej środowiska.

2. Działalność w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działanie

na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie kultury muzyczno-artystycznej.

3. Promocja miasta i regionu.

4. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

§ 8.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1) organizację przeglądów, konkursów, festiwali, sympozjów oraz warsztatów artystycznych,

2) organizację koncertów prezentujących dorobek artystyczny uczniów,

3) organizację imprez promujących szkołę, Miasto Zamość i Region,

4) prowadzenie działalności kulturalno -oświatowej,

5) prowadzenie działalności gospodarczej,

6) wspieranie zespołów artystycznych działających na terenie szkoły,

7) udzielanie wszechstronnej pomocy szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży poprzez fundowanie stypendiów i udzielanie innych form pomocy materialnej, rzeczowej itp.

8) zakup instrumentów muzycznych, akcesoriów muzycznych, oraz innego sprzętu,

9) finansowanie udziału dzieci i młodzieży w różnego rodzaju konkursach , festiwalach itp.

10) realizacja prac zleconych przez organizacje i instytucje,

11) współdziałanie z Władzami Miasta , organami samorządowymi, organami administracji państwowej, zakładami pracy, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi w celu pełnej realizacji zadań stowarzyszenia,

12) gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów Stowarzyszenia.

 

                                                                                                                                            

Rozdział III

 

Członkowie Stowarzyszenia - prawa i obowiązki

 

§ 9.

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

 

§ 10.

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską , zaakceptuje statut i jest gotowa brać czynny udział w realizacji jego celów.

 

§ 11.

 

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 12.

 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, deklarująca pomoc finansową, rzeczowa lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

                                                 

§ 13.

 

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

Członkom wspierającym przysługują prawa przewidziane członkom zwyczajnym, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a także prawo uczestnictwa – przez swego przedstawiciela – w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

                                                                        

§ 14.

 

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz Stowarzyszenia lub jego celów statutowych.

 

§ 15.

 

Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia odbywa się na wniosek Zarządu i należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z tym, że są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.

 

§ 16.

 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,

2) brać udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3) zgłaszać wnioski i postulaty co do działalności stowarzyszenia,

4) korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia dla realizacji jego celów.

 

§ 17.

 

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

1) aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,

2) stosowanie się do postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 18.

 

  1. Przynależność członka Stowarzyszenia wygasa w razie:

1) dobrowolnego wystąpienia,

2) skreślenia z listy członków,

3) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

  1. Skreślenia z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia oraz w razie śmierci członka.

  2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy członek rażąco narusza postanowienia Statutu, niegodnym zachowaniem narusza dobre imię i autorytet Stowarzyszenia lub nie opłaca składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do zapłaty.   Od uchwały wykluczającej, członkowi przysługuje prawo odwołanie się w terminie 14 dni od jej doręczenia do Walnego Zebrania Członków .

Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

 

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

 

§ 19.

 

1. Władzami Stowarzyszeni

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby władz pochodzących z wyboru.

3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie, z zastrzeżeniem § 25 ust.2.

4. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania, a w przypadku kooptacji w zależności od decyzji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

5. Jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania.

6. W przypadku braku 50% +1 członków wyznacza się drugi termin zebrania w ciągu 30 minut od zakończenia pierwszego zebrania. W tym przypadku uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.

 

§ 20.

 

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

2.Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, przy czym o terminie i miejscu , Zarząd zawiadamia wszystkich Członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 21

 

Zarząd Stowarzyszenia może zwołać w każdym czasie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

§ 22

 

1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi.

2. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.

 

 

 

§ 23

 

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 24.

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalenie programu działania i planu finansowego Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Stowarzyszenia,

3) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) zmiana Statutu Stowarzyszenia,

5) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązana Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

6) nadawanie godności honorowego członka Stowarzyszenia,

7) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

§ 25.

 

  1. Zarząd składa się z 3 – 9 członków, wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie.
  2. W składzie Zarządu nie może być więcej jak jeden członek, który jest pracownikiem etatowym.
  3. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem finansami oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2) opracowywanie programu działalności i planu finansowego oraz sprawozdań z ich wykonania,

3) realizacja uchwał Walnego Zebrania,

4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

6) przyjmowanie członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia członka,

7) nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciągania zobowiązań, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,

8) powoływanie organów opiniodawczo – doradczych,

9) gromadzenie środków finansowych,         

10) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do spółek i innych podmiotów gospodarczych,

12) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia z podaniem ich do publicznej wiadomości,

        

 

§ 26.

 

1. Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie Prezesa , sekretarza i skarbnika, a także w przypadku liczbowo większego Zarządu, Wiceprezesa.

2. W razie znacznego rozszerzenia działalności Stowarzyszenia, Zarząd może wybrać 3 – 5 osobowe prezydium i upoważnić je do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Zarządu.

5. W przypadku równości głosów – decyduje głos Prezesa.

6. Do składania podpisów w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są wszyscy członkowie Zarządu, w tym jeden podpis musi być Prezesa lub Wiceprezesa.

 

§ 27.

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, w tym z przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.

3. Osoby wchodzące w skład komisji rewizyjnej:

1) nie mogą być równocześnie Członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami tego organu w żadnym stopniu pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa z winy umyślnej,

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie wynagrodzenia z zastrzeżeniem art.8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków, wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi,

3) przedstawianie Zarządowi i na Walnym Zebraniu Członków uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez w/w komisję.

 

§ 28.

 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

 

Rozdział V

 

Majątek i fundusze

 

§ 29.

 

1. Na majątek i inne środki finansowe Stowarzyszenia składają się:

1) składki członkowskie,

2) wpływy ze zbiórek,

3) dotacje i darowizny oraz zapisy,  

4) inne wpływy i dochody.

2. Majątek Stowarzyszenia stanowią również ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działalności   Stowarzyszenia.

3. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie stowarzyszenia.

4. Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań publicznych lub celom statutowym.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 30.

 

1. Dla ważności oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonania określonego rodzaju czynności.

2. Niniejszy statut zabrania:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych organizacji             w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia ,opieki lub kurateli, zwanych dalej, osobami bliskimi",

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

                      

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

 

§ 31.

 

1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna określić tryb likwidacji oraz cel przekazania   majątku.

 

§ 32

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i prawa cywilnego.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 


 Zapowiedzi

Stowarzyszenie
"Muzyka Art."
:: Statut
:: Dane
:: Dokumenty do pobrania


::Księga Gości
::Kontakt

Liczba wizyt:
: 2159889 :

Nasz Patron
Karol Szymanowski


::Mapa dojazdowa


Styczeń 2021
PnWtŚrCzPiSoNd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31