UWAGA: Tymczasowy numer stacjonarny do szkoły to: 22 116 91 42, Lekcje odwołane: Pani Ewa Gajewska 25.10.2021 r. , Pani Ewa Jagielska 25 - 27.10.2021 r. Pani Monika Wraga 25 - 27.10.2021 r.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Galeria

REKRUTACJA DO SZKOŁY I STOPNIA

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego

w Zamościu

REKRUTACJA DO SZKOŁY I STOPNIA

Rok szkolny 2021/2022

 

 1. Badania „przydatności” kandydatów odbędą się 6 maja 2021 roku.

Badanie „przydatności” nie wymaga żadnych umiejętności muzycznych i polega na:

 1. a) zaśpiewaniu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata
  b) wystukaniu lub wyklaskaniu wysłuchanego rytmu
  c) powtórzeniu głosem usłyszanych dźwięków
  d) zaśpiewaniu usłyszanej melodii
  e) odróżnianiu pojedynczych dźwięków od interwałów i akordów.
  f) sprawdzeniu predyspozycji manualnych, fizycznych i zdrowotnych.
 2. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zamościu prowadzi rekrutację:
 3. a)  do klasy I sześcioletniego cyklu nauczania PSM I st.dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Nauka odbywa się w klasach: fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, akordeonu, fletu, klarnetu, oboju, fagotu, trąbki, perkusji, saksofonu

  b) do klasy I czteroletniego cyklu nauczania PSM I st.dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. Nauka odbywa się w klasach : fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, trąbki, puzonu, perkusji, kontrabasu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, gitary, akordeonu, fortepianu, tuby.
 4. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają wniosek rekrutacyjny z załącznikiem, dostępnym na stronie www.psmzam.pl oraz zaświadczenie lekarskie,stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w wybranej specjalności w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną na adres sekretariat@psmzam.pl, po uprzednim podpisaniu przez obojga rodziców / opiekunów prawnych. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć w dniu badania przydatności.

 

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-  pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej albo zaświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z wychowania przedszkolnego.

 1. Badanie „przydatności” kandydatów przeprowadza komisja posługująca się skalą punktacyjną od 1 do 25.
 2. Kandydat jest zakwalifikowany, jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania „przydatności” kandydat uzyskał minimum 13 pkt.
 3. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie punktacji z badania „przydatności” - od punktacji najwyższej zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej specjalności.
 4. Dyrektor ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w ciągu 7 dni od zakończenia badań przydatności, a listę przyjętych i listę nieprzyjętych po zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacji na kolejny rok szkolny do dnia 15 sierpnia.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zapewnić dzieciom przyjętym do szkoły muzycznej instrumenty do codziennego ćwiczenia (zakupić bądź wypożyczyć ze szkoły).

 

 

 

 

Data dodania: 2021-03-12 09:39:31
Data edycji: 2021-03-12 09:47:36
Ilość wyświetleń: 1132
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej