UWAGA: Tymczasowy numer stacjonarny do szkoły to: 22 116 91 42, Lekcje odwołane: Pani Ewa Gajewska 16.10. - 20.10.2021 r., Pani Monika Wraga 18.10. - 22.10.2021 r., Pani Iwona Pieczykolan 18.10. - 21.10.2021 r. , Pan Michał Piróg 22.10.2021 r. - 22.10.2021 r., Pani Anna Cichoń - Hereta 20.10. - 22.10.2021 r.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Galeria

Terminy rekrutacji 2020

 

 

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zamościu prowadzi rekrutację:

a) do klasy I sześcioletniego cyklu nauczania PSM I st. dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat. Nauka odbywa się w klasach: fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, akordeonu, fletu, klarnetu, oboju, fagotu, trąbki, perkusji, saksofon;
b) do klasy I czteroletniego cyklu nauczania PSM I st. dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. Nauka odbywa się w klasach : fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, trąbki, puzonu, perkusji, kontrabasu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, gitary, akordeonu, fortepianu, tuby;
c) do klasy I PSM II st. dla kandydatów, którzy ukończyli 10 lat i nie przekroczyli 23 roku życia. Nauka odbywa się w klasach: fortepianu, organów, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, gitary, akordeonu, fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, trąbki, puzonu, perkusji, śpiewu, tuby.

 

2. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają wniosek rekrutacyjny z załącznikiem, oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w wybranej specjalności w terminie do końca maja 2020 r.

a) w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej albo zaświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z wychowania przedszkolnego,

b) w przypadku specjalności wokalistyka wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty audiologa i foniatry,

c) w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły II stopnia w specjalnoœci instrumentalistyka w specjalizacjach instrumentów dętych wymagane jest zaświadczenie lekarza specjalisty pulmonologa.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się również osoby niepełnosprawne.


3. Kwalifikacje kandydatów odbędą się:

a)  do PSM I st. na podstawie badania przydatności kandydatów w dniu 23 czerwca 2020 r. od godz. 9.00 do 18.00
b)  do PSM II st. na podstawie egzaminu wstępnego w dniu 24 czerwca 2020 r. od godz. 9.00

 

4. Wymagania dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia obejmują badanie przydatności.

Badanie przydatności polega na:
a) zaśpiewaniu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;
b) wystukaniu wysłuchanego rytmu;
c) powtarzaniu głosem usłyszanych dźwięków;
d) zaśpiewaniu usłyszanej melodii;
e) odgadywaniu ilości dźwięków w akordach;
f) sprawdzeniu predyspozycji manualnych, fizycznych i zdrowotnych.

5. Wymagania dla kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia obejmują egzamin wstępny składający się z części praktycznej:
Część praktyczna egzaminu wstępnego polega na wykonaniu wymaganego programu odpowiedniego dla danej specjalności:

 

specjalność wokalistyka:

a) śpiew:

- dwie pieśni (piosenki),

- wiersz (z pamięci).

 

specjalność instrumentalistyka:

a) fortepian:

- utwór polifoniczny

- forma klasyczna (allegro sonatowe lub rondo lub wariacje)

- utwór dowolny do wyboru

Przynajmniej jeden utwór powinien być wykonany z pamięci.

b) skrzypce:

- etiuda

- koncert cz. I lub cz. III (bez akompaniamentu)

c) altówka:

- etiuda

- koncert cz. I lub cz. III (bez akompaniamentu)

d) wiolonczela:

- etiuda

- utwór dowolny( koncert cz. I lub cz. III lub sonata – część do wyboru lub miniatura) (bez akompaniamentu)

e) kontrabas:

- etiuda

- utwór dowolny do wyboru (bez akompaniamentu)

f) gitara:

- program dowolny – minimum 2 utwory

g) akordeon:

- etiuda

- utwór dowolny

h) perkusja:

- etiuda na werbel

- etiuda lub utwór solo na instrument melodyczny (ksylofon, marimba)

i) organy:

- utwór polifoniczny

- etiuda lub utwór dowolny

Przygotowany program powinien być wykonany na fortepianie.

j) instrumenty dęte drewniane i blaszane: flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, róg, puzon, tuba:

- etiuda

- utwór dowolny lub część utworu cyklicznego (bez akompaniamentu)

 

6. Szkoła uwzględniając specyfikę i zakres przeprowadzanego badania przydatności lub egzaminu wstępnego, zapewnia równe i właściwe warunki ich przeprowadzania, polegające w szczególności na:

a) zapewnieniu indywidualnego przeprowadzenia dla każdego kandydata badania przydatności lub egzaminu wstępnego praktycznego lub ustnego;

b) zapewnieniu warunków lokalowych adekwatnych do potrzeb kandydata;

c) zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego;

d) wprowadzeniu i egzekwowaniu procedur związanych z ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniem i zwalczaniem covid – 19.

 

7. Szkoła podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

 

8. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego i badania przydatności kandydatów dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.

9. Po egzaminie wstępnym i badaniu przydatności komisja wpisuje do protokołu uzyskaną przez kandydata punktację.

10. Komisja kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 25.

11. Z przebiegu egzaminu wstępnego i badania przydatnoœci komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz uzyskaną przez nich punktację.

12. Kandydat jest zakwalifikowany jeżeli:

a) do klasy I PSMI st.w wyniku przeprowadzonego badania przydatności uzyskał punktację minimum 13 pkt.
b) do klasy I PSM II st. oraz klas wyższych niż pierwsza PSM I i II st. w wyniku przeprowadzonego egzaminu uzyskał punktację minimum 13 pkt.

 

13. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie punktacji z egzaminu wstępnego lub badania przydatności - od punktacji najwyższej zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej specjalności.

14. Dyrektor ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w ciągu siedmiu dni po zakończeniu egzaminów wstępnych lub badań przydatności, a listę przyjętych i listę nieprzyjętych po zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacji na kolejny rok szkolny do dnia 14 sierpnia.

15. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

16. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego mającego na celu ustalenie przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

17. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zapewnić dzieciom przyjętym do szkoły muzycznej instrumenty do codziennego ćwiczenia (zakupić bądź wypożyczyć ze szkoły).

Data dodania: 2021-02-20 11:48:45
Data edycji: 2021-03-10 18:08:44
Ilość wyświetleń: 660
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej